Opinnäytetyöt

Uusiomaarakentamisen ympäristöhyödyt 

 Niemelin Tarja. 2019. The Contribution of Emission Reduction Possibilities Provided by Preconstruction to the Climate Targets of Cities. TAMK, Pro gradu -tutkielma, 70 s.

 Teittinen Tuuli. 2019. Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta tie- ja katurakentamisessa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 84 s.

 Niiranen Oona. 2016. Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa. Aalto-yliopist, Diplomityö, 108 s.

Tekninen kelpoisuus

T&K-hanke UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden yhtenäistämiseksi sisältää rakennetyyppien ja mitoitusmenetelmien kehittämistä ekotehokkaimmille rakennetyypeille. Lisäksi tavoitteena on tuottaa yhtenäiset käytännöt mitoitusparametrien määritystavoille laboratoriossa. Mitoitusprosessien ja -parametrien kehittämisessä vanhoista jo aikaisemmin toteutuneista UUMA-rakenteista koottava tieto on arvokaista. Hankeosan tavoitteena on myös testata uusien kehitettyjen menetelmien soveltuvuutta demoprojekteissa.

Anttila Sanna. 2020. Betonimurskeen geotekninen soveltuvuus meritäyttömateriaaliksi. Turun AMK, Insinöörityö, 98 s.

Kortelainen Lauri. 2019. Stabiloidun kantavan kerroksen pakkaskestävyys. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 53 s.

 Laurila Antti. 2019. Voimalaitostuhkien käyttö Sassin pienlentokentän liikennealueen päällysrakenteissa. Diplomityö, Oulun yliopisto, 99 s.

 Linden Tuomas. 2018. Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa. TTY, Diplomityö, 110 s.

 Melander Marika. 2018. Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen runkoaineeksi. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 94 s.

 Harju Ilari. 2017. Uusiomateriaalit päällystettyjen teiden kantavan kerroksen stabiloinnissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 128 s.

 Karjalainen Noora. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 139 s.

 Matinlauri Sanna. 2016. Vaihtoehtoisia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja katurakenteiden vaurioituminen. TTY, Diplomityö,156 s.

 Napari Matias. 2016. Pääkaupunkiseudun energiantutannon tuhkien korroosiovaikutus. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 123s.

 Lätti Elina. 2015. Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet. TTY, Diplomityö, 143 s.

 Hainari Saara. 2015. Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin. TTY, Diplomityö, 154 s.

 Hyvönen Iikka. 2014. Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 82 s.

 Tarkkio Timo. 2014. Lentotuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja kenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 151 s.

Ympäristökelpoisuus

Ympäristökelpoisuutta ja ympäristölainsäädännön kehittämistä tukevan osahankkeen tavoitteena on tuottaa ja koota tietoa UUMA-materiaalien ympäristökelpoisuudesta. Ympäristökelpoisuuden osoittamiskäytännöt eivät ole kaikissa tilanteissa vakiintuneita. Hankkeessa toteutetaan kansainvälisen tiedon selvitys eri EU-maiden lainsäädännöistä ja käytännöistä. Lisäksi jo aikaisemmin rakennettujen UUMA-kohteiden seurantatietojen kokoaminen on tarpeellista kehittämisen kannalta.

 Mikkola Anna. 2013. Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa - ilmoitusmenettelyn tomivuus ja sen parantaminen. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 76 s.

 

Sivua viimeksi muokattu 21.10.2020