Demohankkeet

 UUMA-ohjelman eri osa-alueiden kehitystyön tulosten käyttökelpoisuus testataan demonstraatiohankkeilla.

Väylähankkeilla demonstraatiohankkeet voivat olla ST- tai STY-hankkeita, joissa urakoitsija vastaa rakennussuunnittelusta ja materiaalivalinnoista. Ohjelmaan voidaan sisällyttää myös allianssihankkeita. Valittavien demonstraatiohankkeiden tulee palvella mahdollisimman hyvin UUMA2-ohjelman tavoitteita. Uusiomaarakentamisen mahdollisuudet ovat materiaalien ja sovellutusten sekä teknologiaprosessien osalta varsin laajat ja monipuoliset. Eri alueilla on erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet UUMA-rakentamiseen.  

UUMA-hankeohjelman keskeisiä kriteerejä, joista ainakin osa tulee toteutua, ovat seuraavat:

 1. Hanke on uusiomaarakentamista edistävä hanke, jossa hyödynnettävät materiaalit ovat huonolaatuisia maa-aineksia, tuotteistettuja tai tuotekehitysvaiheessa olevia teollisuuden jätteitä tai sivutuotteita, pilaantuneita maita tai vanhojen maarakenteiden materiaaleja.
   
 2. Hankkeessa tehdään hyvä ennakkosuunnittelu ja seuranta tiedon keruun ja hyödyntämisen varmistamiseksi. Suunnittelun tulee sisältää ekotehokkuuslaskennat ja massojen suunnittelun/koordinoinnin.
   
 3. Haetaan uutta toimintamallia ennakkosuunnittelusta toteutukseen ja rakennuttamiseen. Tämä tarkoittaa toimintamallien kehittämistä aluehankkeissa kaavoituksesta toteutukseen ja yksittäishankkeissa esisuunnittelusta toteutukseen.
   
 4. Hanke palvelee erityyppisten uusiomateriaalien tuotteistusta, tuotesovellutuksia ja tuotantoprosessia.
   
 5. Demohankkeiden alueellinen kattavuus ja painottuminen eri alueiden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin.
   
 6. Miten hyvin hanke palvelee eri uusiomaarakentamisen T&K-hankkeita, lainsäädännön kehittämistä ja ohjeiden laadintaa.
   
 7. Hankkeen koko ja laajuus tulee olla riittävän suuri ja monipuolinen.
   

Sivua viimeksi muokattu 10.8.2018