Diplomityö: Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa

Oona Niirasen diplomityössä tutkittiin elinkaariajattelun periaatteita noudattaen pilaantuneiden maa-ainesten paikallisen hyödyntämisen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa pilaantuneet maa-ainekset olisi sijoitettu ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin.

Työssä tutkittiin myös pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisen toimintaympäristön mahdollisuuksia ja rajoitteita. Hyödyntämisen ympäristövaikutukset selvitettiin tapaustutkimuksella kolmesta eri kohteesta kahdella eri laskentamenetelmällä. Kustannusvaikutukset määritettiin kahdesta eri kohteesta yhdellä laskentamenetelmällä. Toimintaympäristöön liittyviä näkemyksiä tutkittiin alan parissa työskenteleville lähetetyllä kyselyllä.

Diplomityön tulosten mukaan pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen vähensi kunnostustoimien energian kulutusta, ilmapäästöjä, neitseellisen maa-aineksen käyttöä ja kaatopaikalle viedyn jätteen määrää. Pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen vähensi myös kustannuksia molemmissa tutkimuskohteissa. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen nähdään alalla työskentelevien parissa myönteisenä. Haasteita hyödyntämiseen aiheuttavat kuitenkin hankalaksi nähty ympäristölupaprosessi, viranomaisten asenteet ja sekava lainsäädäntö.

Diplomityö on ladattavissa kokonaisuudessaan AALTO yliopiston sivuilta >>

Sivua viimeksi muokattu 9.2.2017