Liikennevirasto edistää uusiomateriaalien käyttöä kehittämällä hanke- ja hankintaprosesseja

Taustaselvitys uusiomateriaalien hyödyntämisen edellyttämistä toimenpiteistä eri suunnitteluvaiheissa

Osana UUMA2-ohjelmaa Liikennevirasto on sitoutunut kehittämään hanke-  ja hankintaprosessejansa uusiomateriaalipohjaisten ratkaisujen käytön mahdollistamiseksi ja lisäämiseksi. Tähän liittyen on alkuvuodesta valmistunut taustaselvitys, jossa on listattu uusiomateriaalien hyödyntämisen edellyttämiä toimenpiteitä eri suunnitteluvaiheissa. Taustaselvitykseen liittyen Liikennevirasto on tilannut uusiomateriaalien hyödyntämisselvityksen kolmeen lähiaikoina käynnistettävään tiehankkeeseensa (lisätietoa Uutiskirjeestä 3/2016).

Uusiomateriaaliselvitysten pilotointiprojekti

Taustaselvityksen jatkona on keväällä käynnistetty projekti "Yleis- ja tie- /ratasuunnitelmahankkeiden uusiomateriaaliselvitysten pilotointi", jonka tarkoituksena on tuottaa ohjeistusta uusiomateriaaliselvitysten teettämisestä ja sisällöstä sekä kehittää ja muokata viraston nykyisiä suunnitteluprosesseja. Tietoa työhön hankitaan Liikenneviraston ja Ely-keskusten yleis-, tie- ja ratasuunnitteluhankkeisiin tilattavilla uusiomateriaaliselvityksillä sekä niihin liittyvillä tilaajien ja tekijöiden haastatteluilla.

Projektin lopputuloksena laaditaan ohjeistus uusiomateriaaliselvitysten sisällöstä ja määritetään, miten prosesseja tulisi muokata uusiomateriaalit paremmin huomioon ottaviksi. Projektin yhteenvetoraportti tullaan julkaisemaan Liikenneviraston Tutkimuksia ja selvityksiä ‑julkaisusarjassa v. 2018 aikana. Selvitysten sisältövaatimukset on tarkoitus sisällyttää Liikenneviraston Uusiomateriaalioppaan päivitysversioon, jonka luonnosversio on ollut koekäytössä vuodesta 2014 alkaen.

Pilottihankkeet

Uusiomateriaaliselvitysten pilotointiin on valittu eri kokoisia ja eri suunnitteluvaiheessa olevia tie- ja ratahankkeita. Yhteensä selvityksiä on yhdeksän, joista kolme tehdään yleissuunnitelmahankkeille (tie tai rata), kolme tiesuunnitelmahankkeille ja yksi ratasuunnitelmahankkeelle. Sisällöltään suppein selvitys on tekeillä maantien 14780 Mätöntien tie- ja rakennussuunnitelmaa varten, missä selvitetään louhosten sivukiven hyödyntämismahdollisuutta raskaan liikenteen kuormittaman soratien parantamisessa. Laajimmat hankkeet ovat E18 Turun kehätie, Naantali–Raisio, jonka yleissuunnitelmaan sisältyy useita eritasoliittymiä ja runsaasti tie- ja katujärjestelyjä sekä ns "tunnin juna", jonka Espoo-Salo ‑välin yleissuunnitelma käynnistynee syyskaudella.

Kuvassa on näkyvissä uusiomateriaaliselvitysten pilottikohteet. Vihreällä pohjalla olevien investointikohteiden esiselvitykset ovat jo valmistuneet ja niissä potentiaalisiksi käyttötavoiksi nostettiin väylien penger- ja päällysrakenteiden lisäksi esimerkiksi jyrkkäseinämäisemmät stabiloidut meluvallit, joissa voidaan käyttää rakenteisiin ja täyttöihin kelpaamatonta turvetta tai ruoppausmassaa.  Muulla värillä merkityt hankkeet ovat käynnissä tai käynnistymässä ja pääosa niiden selvityksistä valmistuu tämän vuoden aikana.

Selvitysten sisältö

Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien selvitysten sisällysluettelo on pääotsikoiltaan seuraava:

 • Hankkeen perustiedot ja ympäristöolosuhteet
 • Hankkeen väylä-, taito- ja aluerakenteet sekä materiaalitalous
 • Käyttökelpoiset uusiomateriaalit ja niihin liittyvä kustannustieto
 • Potentiaaliset uusiomateriaalien käyttökohteet
 • Uusiomateriaalien käytön vaikutusten arviointi (vaikutukset maaperään, pinta- ja pohjavesiin, luonnonoloihin ja luonnonvarojen käyttöön; taloudelliset vaikutukset, rakentamiskustannukset ja elinkaarikustannukset; vaikutukset yhteiskunnan ja ilmastomuutoksen kannalta; …)
 • Jatkosuunnittelussa selvitettävät tai huomioitavat asiat (pohja- ja laboratoriotutkimukset; ympäristöilmoitukset ja ‑luvat sekä arviot lupaprosessien pituudesta; uusiomateriaalien tuotteistustarve tai muu tutkimustarve; …)

  Selvitysten tarkkuustason tulee vastata suunnitteluvaiheensa tarkkuustasoa ja tulosten tulee olla hyödynnettävissä jatkosuunnitteluvaiheissa tai rakentamisessa. Yleissuunnitelmien selvityksissä tärkeänä osuutena on laaja uusiomateriaalien käytön vaikutusten arviointi, kun taas tie- ja ratasuunnitelmien selvityksissä käsitellään enemmän materiaalien saatavuuteen tai kustannuksiin liittyviä asioita. Urakkaan tähtääville rakennus/rakentamissuunnitelmille ei liene tarpeen vaatia erillistä uusiomateriaaliselvitystä vaan suunnittelussa hyödynnetään aikaisemman suunnitteluvaiheen selvitystä ja mm. määritetään vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja materiaali- ja kustannustietoineen.

  Pilotointiprojektin yhtenä tärkeänä selvitettävänä asiana on, missä vaiheessa uusiomateriaaliselvitys olisi kannattavinta tehdä. Hankkeen alkupuolella tehtävä selvitys toimii lähtötietona suunnittelulle ja mahdollistaa uusiomateriaalien huomioimisen suunnittelutyössä alusta alkaen. Toisaalta liian varhaisessa vaiheessa tehty selvitys voi jäädä liian yleispiirteiseksi, koska hankekohtaisia tietoja pohjaolosuhteista, rakenneratkaisuista ja massataloudesta ei ole vielä saatavilla.

   

   

  Tavoite:

  Uusiomateriaalien käyttömahdollisuus selvitetään kaikissa teiden ja ratojen suunnitteluhankkeissa

   

   

Uusiomateriaaliselvitysten pilotointiprojektia esitellään 7.6.2017 "Kiertotalous kuntien maarakentamisessa" -seminaarissa Lahden Sibeliustalossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään aiheesta!

 

Yhteydenotot Liikennevirastossa:

Elina Ahlqvist, elina.ahlqvist@liikennevirasto.fi

Kristiina Laakso, kristiina.laakso@liikennevirasto.fi

Timo Tirkkonen, timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi

 

Sivua viimeksi muokattu 29.5.2017