MARA-asetusluonnoksen ennakkonotifiointi alkoi

Uudistetun MARA-asetusluonnoksen ennakkonotifiointi EU:n komissiolle alkoi 16.5.2017. Ennakkonotifiointi perustuu EU-direktiiviin, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa teknisiä määräyksiä sisältävistä tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista uusista kansallisista lainsäädäntöluonnoksista etukäteen komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla on tämän jälkeen mahdollisuus esittää huomionsa luonnoksen sisällöstä. Tietojenvaihtomenettelyn tavoitteena on taata kansallisen säädösvalmistelun avoimuus sekä estää tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden esteiden syntyminen etukäteen. Teknisten määräysten ilmoitusmenettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/1535.

Jos havaitaan, että ilmoitetuista ehdotuksista voi aiheutua esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle tai tietoyhteiskunnan palveluiden vapaalle tarjoamiselle tai EU:n johdetulle oikeudelle, komissio ja muut jäsenvaltiot voivat antaa yksityiskohtaisen lausunnon ehdotuksen ilmoittaneelle jäsenvaltiolle. Yksityiskohtaisen lausunnon antaminen pidentää odotusaikaa vielä kolmella kuukaudella tuotteiden osalta ja yhdellä kuukaudella palveluiden osalta. Jos yksityiskohtainen lausunto annetaan, kyseessä olevan jäsenvaltion on annettava selvitys toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä yksityiskohtaisen lausunnon perusteella.

Ennakkonotifioinnin odotusaika päättyy 17.8.2017, jonka jälkeen asetusluonnoksen valmistelua voi kansallisesti jatkaa. Tarvittaessa luonnosta pitää korjata komission tai muiden jäsenvaltioiden huomautuksien johdosta, mutta muutoin sen asiasisältöä ei voida muuttaa. Jatkotyö edellyttää erilaisia hallinnon toimenpiteitä (käännättäminen ruotsiksi, taitto, laintarkastus oikeusministeriössä) ennen kuin sen voi viedä valtioneuvoston yleisistuntoon hyväksyttäväksi. Tavoitteena on saada uusi MARA-asetus voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen.

Ennakkonotifioitu asetusluonnos ja mahdolliset huomautukset löytyvät komission sivulta. Notifioinnin numero on 2017/194/FIN.

  

Sivua viimeksi muokattu 23.5.2017