Uutiset

Tiedotteet

Ti 03.10.2023

Uusiomaarakentamisen uutta ohjelmakautta valmistellaan. Alustavasti tammikuussa käynnistyvä ohjelma kutsuu rahoittajia ja yhteistyökumppaneita mukaan toimintaan.

Ti 30.5.2023

UUMA4-ohjelmassa on saatu paljon merkittäviä tuloksia aikaiseksi ja jatkon suunnittelu on jo pitkällä. Parhaimpana vaihtoehtona jatkoksi pidetään UUMA5-ohjelmaa.

Pe 28.10.2022

Uusiomaarakentaminen kehittyy vauhdilla ja monella eri rintamalla. UUMA4-vuosiseminaarissa esiteltiin uusiomaarakentamisen parhaimpia käytäntöjä, viimeisimpiä tutkimustuloksia ja opinnäytetöitä.

Ti 06.9.2022

Keravan kaupunki automatisoi ja digitalisoi maa-ainesten vastaanottoon liittyviä prosesseja.

Pe 17.6.2022

Valtioneuvosto hyväksyi tänään rakennusalalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määrite

To 14.4.2022

Pirkanmaan seudulla on halua kehittää uusia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseen. Kiertotalous on myös yksi Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä.

To 14.4.2022

Kriteereitä kerättiin kirjallisista lähteistä sekä haastattelemalla kaupungeissa, ELY-keskuksissa ja Väylävirastolla suunnittelun ja rakentamisen hankintoja tekeviä sekä materiaalitoimittajia ja ur

To 07.4.2022

Rakentamistoimet happamilla sulfaattimaa-alueilla voivat aiheuttaa maaperän happamoitumista ja happaman metallipitoisen valunnan muodostumista sekä rakenteiden korroosiota, mikäli asiaa ei tunniste

Ma 28.2.2022

Ohjeen tavoitteena on esittää kiertotalousperiaatteiden mukaiset menettelytavat väylähankkeilla muodostuvan betonijätteen käsittelylle ja käytölle.

Pe 17.12.2021

Web Your Services Oy:n kehittämä älykäs digitaalinen palvelukokonaisuus maa-ainesten ja materiaalien vastaanottamiseen, toimittamiseen ja varastointiin mahdollistaa pitkälle automatisoidut prosessi

To 11.11.2021

Tuore selvitys toimii uusiomaarakentamishankkeiden arvioinnin tukena.

Ti 26.10.2021

UUMA4-ohjelmassa selvitetään parhaillaan, miten ympäristölupamenettelyjä voisi yhdenmukaistaa siten, että uusiomateriaalien hyödyntäminen olisi entistä tehokkaampaa.

Ke 16.12.2020

UUMA4-ohjelma on tavoitteena käynnistää tammikuussa 2021. Ohjelma on suunniteltu kestoltaan kolmevuotiseksi samoin kuin nyt päättyvä UUMA3-ohjelma on ollut.  Siten UUMA4-ohjelma jatkuu v.

Ke 16.12.2020

Tänä vuonna päättyvässä UUMA3-ohjelmassa, kuten sitä edeltäneessä UUMA2-ohjelmassakin, on onnistuneesti koottu laajasti eri tahot, kuten valtio, kaupungit, teollisuus, urakoitsijat sekä materiaalin

Ke 20.5.2020
Keskeinen edellytys uusiomateriaalien hyödyntämiselle on tieto siitä, missä hyötykäytettäviä materiaaleja syntyy ja missä niitä voidaan käyttää.
To 16.4.2020

Väylävirasto on julkaissut uuden ohjeen Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa.

Pe 15.11.2019
Skanska Infran johtava geoteknikko Tarmo Tarkkio näkee sulfidisavien käsittelyssä suurimpana kehityskohteena uusiomateriaalien hyödyntämisen sideaineena.
Pe 15.11.2019
Monien mielikuva infra-alasta on vielä tänäkin päivänä kaukana vastuullisuuden kirkkaimmasta kärjestä, jopa ”äijämäinen”.
Pe 15.11.2019
Skanska Infran johtava geoteknikko Tarmo Tarkkio näkee sulfidisavien käsittelyssä suurimpana kehityskohteena uusiomateriaalien hyödyntämisen sideaineena.
Ke 13.11.2019
YIT Suomi Oy:n Infraprojektien ympäristöpäällikkö Jame Welin on edistänyt uusiomaarakentamista Suomessa jo lähes vuosikymmenen.
Ti 12.11.2019

Jämsän kaupunki on halunnut mahdollistaa uusiomateriaalien käytön rakennushankkeissa kiertotalouden edistämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. 

Ti 27.8.2019

Purkumateriaalien, teollisuuden sivuvirtojen sekä maa-ainesten kierrätystä Suomessa on osaltaan jarruttanut sopivien kiertotalouspuistojen ja välivarastointipaikkojen puute.

Ma 26.8.2019

CEP on uudenlainen kiertotalouden tietopalvelualusta ja liiketoimintaympäristö, jonka tarkoituksena on edesauttaa kiertotalouden teollisten ratkaisujen syntyä.

To 25.4.2019

Vantaan Ankkapuiston  käyttönurmialueen maastonmuotoilussa hyödynnettiin lähialueella syntyviä uusiomassoja sekä puiston kunnostusvaiheessa syntynyttä imuruoppausmassaa.

Ke 17.4.2019

Väyläviraston Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeen luonnos on lausuntokierroksella 26.4.2019 saakka.

To 11.4.2019

Kuntatalolla järjestettiin huhtikuun alkupuolella UUMA3-ohjelman toinen työpaja ”Ohjeet, hankinnat ja kohteet” -teemalla. Työpajaan osallistui kaikkia 30 henkeä.

Ma 11.2.2019

Green Building Councilin kestävä infra -toimikunnan laatiman määrittelyn tavoitteena on edistää kestävän kehityksen huomiointia infrahankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Ma 12.11.2018

Kreate Oy rakentaa Vantaan kaupungin Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle katuja, siltoja sekä huolehtii urakka-alueen muista infran purku- ja rakentamistöistä.

Pe 28.9.2018

Happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmistä on laadittu selvitys, jossa annetaan suosituksia käytettävistä menetelmistä ja toimenpiteistä pääkaupunkiseudun infrahankkeissa.

To 24.5.2018

Suomessa muodostuu vuosittain miljoonia tonneja maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja.

Ti 15.5.2018

Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhteistyössä uusiomaarakentamisen opintojakson syksyn 2018 aikana (syys-tammikuu).

Ke 15.11.2017

Suomen Geoteknillinen yhdistys SGY myönsi vuosittaisen Geotekniikan päivän 9.11.2017 yhteydessä GeoTeko-tunnustuspalkinnon Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ryhmälle, joka on jär

To 26.10.2017

UUMA2-vuosiseminaari: Suora lähetys 9.30-16.00

Pe 15.9.2017

UUMA2-ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. UUMA2-ohjausryhmässä nähdään tärkeänä, että UUMA3 jatkaa meneillään olevaa uusiomaarakentamisen kehittämisprosessia saumattomasti.

To 10.8.2017

LinkedIn-palveluun perustettu UUMA - Uusiomaarakentamisen osaajat -ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu uusiomaarakentamiseen liittyvän tiedon jakamiseen ja keskusteluun.

Ma 29.5.2017

Taustaselvitys uusiomateriaalien hyödyntämisen edellyttämistä toimenpiteistä eri suunnitteluvaiheissa

Ti 23.5.2017

Alakivenpuiston alueella sijaitsi entinen Myllypuron kaatopaikka, jonka päältä purettiin kerrostalot. Pilaantuneen maan kunnostus valmistui vuonna 2010.

Ti 23.5.2017

Kehä I Kivikontie -perusparannushanke on Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on vähentää ruuhkia ja yhtenäistää kaupunkirakennetta Viikin, Kivikon ja

Ti 23.5.2017

Uudistetun MARA-asetusluonnoksen ennakkonotifiointi EU:n komissiolle alkoi 16.5.2017.

Ke 10.5.2017

Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhdessä UUMA2-hankkeen kanssa syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana kuusipäiväisen uusiomaarakentamisen erikoisopintojakson (UKI 2

To 09.2.2017

Oona Niirasen diplomityössä tutkittiin elinkaariajattelun periaatteita noudattaen pilaantuneiden maa-ainesten paikallisen hyödyntämisen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia verrattuna tilanteeseen, j

Ti 29.11.2016

Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhdessä UUMA2-hankkeen kanssa syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana kuusipäiväisen uusiomaarakentamisen erikoisopintojakson (UKI 2

Ti 04.10.2016

Liikennevirasto on päättänyt tehostaa uusiomateriaalien käyttöä toteutettavissa ja suunnitteilla olevissa hankkeissaan.

Ma 03.10.2016

Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry on päättänyt myöntää alan arvostetuimman tunnustuksen – Tömpän vuonna 2016 Helsingin kaupungin massatyöryhmälle ansiokkaasta toiminnasta kiertotalouden edist

Ke 25.5.2016

UUMA2-hankkeen Tekninen kelpoisuus ja ohjeet –ryhmässä on laadittu ohje ”Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen”. Lisäksi hankkeessa on tuotteistamisohjetta täydentämään laadittu ”Sel

Ke 23.12.2015

UUMA2-hanke on laajalla rintamalla ja toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä vauhdittanut merkittävästi uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa Suomessa.

Ti 27.10.2015

Jätteenpoltto lisääntyy Suomessa ja ensi vuonna pohjakuonaa syntyy arviolta jopa 300 000 tonnia.

Ti 20.10.2015

Tekes rahoitteisessa yritysvetoisessa TUULI-projektissa on kehitetty tuhkien tuotteistuksen edellytyksiä.

Ma 13.4.2015

Uusiomaarakentamisen yhteistyökonseptit, sovellukset ja toimintatavat on suunniteltava alueellisesti, koska ylijäämämaat ja teollisuudesta muodostuvat hyödynnettävät materiaalit ja niiden määrät po

Ke 18.3.2015

Teollisten symbioosien toimintamalli – FISS verkottaa yrityksiä yli toimialarajojen luomaan toisten ylijäämästä bisnestä ja arvokkaampia tuotteita.

Pe 20.2.2015

Jyväskylässä resurssiviisaus on ollut vahvasti esillä viimeisen kahden vuoden aikana.

Pe 05.12.2014

Ruuhkien vähentämiseksi Helsingin Kivikossa sijaitseva valo-ohjattu tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä.

Ti 14.10.2014

Kivihiilen polttoprosessin sivutuotteena syntyvää lentotuhkaa hyödynnetään tienrakentamisessa. Lentotuhkan hyötykäyttöön on saatu erilliset ympäristöluvat.

Ma 29.9.2014

Demonstration in Estonia

OSAMAT 2014 video >>

Ke 03.9.2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvittää parhaillaan mahdollisuuksia muuttaa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus resurssitehokkaaksi ekoteollisuuspuistoksi.

Ke 03.9.2014

Helsingissä tähdätään tulevina vuosina mittaviin säästöihin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämis- ja toimenpideohjelmilla.

To 31.10.2013

Suomessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja, joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä.

Ma 09.9.2013

Liikennevirasto valmistelee opasta UUMA2-ohjelman väylähankkeita varten. Sen nimeksi tulee "Uusiomateriaaliopas – käytön kehittäminen UUMA2-ohjelman väylähankkeilla".

Ke 04.9.2013

Alueelliset UUMA2–projekit ovat osa kansallista UUMA2-hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on luoda alueellisia yhteistyöprojekteja.

Ke 04.9.2013

Kolmivuotinen Uusiomateriaalit maarakentamisessa ohjelma 2013-2015 on käynnistynyt.

Sivua viimeksi muokattu 4.9.2013